Ouhcouh dwg aen couh ndeu, youq baihsae Daluz Ouhya.

Ouhcouh

Biengz Ouhcouh gaij