Baek Macedonia

Baek Macedonia Gunghozgoz dwg aen guekgya youq Ouhcouh. Soujduh de dwg Skopje.