Armenia

Armenia dwg aen guekgya youq Yacouh. Soujduh de dwg Yerevan.