Kosovo dwg aen guekgya youq Ouhcouh. Soujduh de dwg Priština.