Moldova dwg aen guekgya youq Ouhcouh. Soujduh de dwg Chișinău.