Dayangzcouh dwg aen couh caiqlij daihluz.

Dayangzcouh

Biengz Daihyangzcouh gaij