Samoa dwg aen guekgya youq Daihyangzcouh. Soujduh de dwg Apia.