Niue dwg aen guekgya youq Daihyangzcouh. Soujduh de dwg Alofi.