Palau dwg aen guekgya youq Daihyangzcouh. Soujduh de dwg Ngerulmud.