Solomon Ginzdauj

Solomon Ginzdauj dwg aen guekgya youq Daihyangzcouh.