Yanghgangj (Sawgun: 香港) dwg daegbied hingzcwnggih Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz. Gijgvangj dwg 2755 bingzfueng goengleix. 2016 nienz haeujvunz miz 737 fanh. Yanghgangj miz 18 gih.

Yanghgangj

Baihrog lienzcanh gaij


Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz
Swngj : Anhveih • Fuzgen • Ganhsu • Gvangjdungh • Gveicouh • Haijnanz • Huznanz • Hwzlungzgyangh • Hoznanz • Hozbaek • Huzbaek • Gyanghsuh • Gyanghsih • Gizlinz • Cinhhaij • Sanjsih • Sanhdungh • Sanhsih • Sanhdungh • Laeuzningz • Swconh • Yinznanz • Cezgyangh • Daizvanh  

 
Swcigih : Gvangjsih • Neimungzguj • Ningzha • Sinhgyangh • Sihcang
sohguenjsi : Baekging • Cungzcing • Sanghaij • Dienhginh
Daegbied hingzcwnggih : Yanghgangj • Aumwnz