Cawzcou

Cawzcou.

Cawzcou dwg aen cawz daihsam, youq cawzhah baihlaeng, youq cawzdoeng baihnaj.