Cawzhah dwg aen cawz daihngeih, youq cawzcin baihlaeng, youq cawzcou baihnaj.

Cawzhah.