It bi miz seiq cawz: cawzcin, cawzhah, cawzcou, cawzdoeng.