Cawzdoeng dwg aen cawz daihseiq, youq cawzcou baihlaeng, youq cawzcin baihnaj.

doek nae.