Cawzdoeng

doek nae.

Cawzdoeng dwg aen cawz daihseiq, youq cawzcou baihlaeng, youq cawzcin baihnaj.