Saelaem Yen (Sawgun:西林县; 拼音:Xīlín Xiàn) gvi Cunghgoz Gvangjsih Bouxcuengh Swcigih Baksaek Si guenj. Gijgvangj dwg 3019 bingzfueng goengleix.

Daengx yen comzyouq miz Bouxcuengh, Bouxgun, Bouxmienh, Bouxmiuz, Dung, Mohlauj, Mauznanz, Veiz, Gingh, Yiz, Suij, Gohlauj doengh aen minzcuz neix, miz 151200 lai vunz(2010), haeujvunz 66.14% dwg Bouxcuengh.

Tiagpaen Jingzjing 编辑

Fuzsuih Yen miz 2 aen cin caeuq 9 aen yiengh.

Baihrog lienzcanh 编辑