Bouxcuengh (Sawndip: 佈僮 Vahgun:壮族) dwg aen minzcuzvunznoix Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz(Cungguek).Bouxcuengh dwg minzcuz vunz lai daih ngeih youq Cungguek,dwg nga ndeu duh Bakvied ciuhgonq.Neix Bouxcuengh youq Gvangjsae, Gvangjdoeng, Yinznanz, Guicouh lai.Bouxcuengh caeuq Bouxyaej,Bouxdaej Bouxnoengz Giáy youq Yiednamz doxlumj, Caez heuh guh Bouxraeuz.

Bouxcuengh

Ligsij gaij

Cinz Swngminj gij bouxhag neix yenzgiu okdaeuj,Bouxcuengh dwg lwglan Sae'ou caeuq Lokvied duh Bakvied ciuhgonq,caeuq Bouxdaez youq Biengzdaez(Daiqguek) miz goek ndeu.Yenzgiu fatyienh,Bouxcuengh caeuq Bouxdaez youq gangjvah,hwnjranz,caeqbaiq miz dieg doxlumj lai.Lumjbaenz yenzgiu fatyienh,song cungj vah neix singmeh,yinhmeh cenghdi doxdoengz;youq 1000 aen saw geq,miz 75% doxdoengz roxnaeuz doxlumj.


Saw gaij

Sawndip gaij

Sawndip dwg cungj saw ndeu bouxmo caeuq bouxciengqfwen gonq caux ok,ragoek daengz Dangzciuz cien bi gonq.Miz sawloih sawndip gyoepsuenq,sawndip lwgminz yungh gungh miz 4800 aen yiengh neix.Miz bonj saw duh Soengqciuz(宋·范成大《桂海虞衡志》)naeuz:"Baihgyae fungsug rwix,raizsaw gauqguen mbawheiq daengj saeh neix,gag yungh saw doj(Saw doj de naeuz cix dwg Sawjndip),Guiqlinz gij gunh neix cungj lumj yiengh neix."(边远俗陋,牒诉券的,专用土俗书,桂林诸郡皆然。)

Hoeng,Sawndip diegdieg ndi doxdoengz,raiz ndi vei,ndi miz guenfouj yungh de.De gag miz lwgminz yungh,gij bouxmo caeuq bouxciengqfwen yungh de ma raiz fwen,goj.

Sawcuengh Gyeopyaem gaij

Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz laebbaenz gvaqlaeng,bi 1955 doenggvaq Fueng'an Sawcuengh,youq dieg Cuengh doiqgvangj sawjyungh.Fueng'an nienzdaih 50 dwg yungh sawmeh duh Sihlahfuh caeuq sawmeh duh gag guh.Nienzdaih 1980 gvaqlaeng,Sawcuengh gag yungh 26 aen Sawmeh Lahdinh.