Lingzyinz Yen (Sawgun: 凌云县; 拼音: Língyún Xiàn) gvi Cunghgoz Gvangjsih Bouxcuengh Swcigih Baksaek Si guenj. Gijgvangj dwg 2040 bingzfueng goengleix.

Daengx yen comzyouq miz Bouxcuengh, Bouxgun, Bouxmienh, Bouxmiuz, Dung, Mohlauj, Mauznanz, Veiz, Gingh, Suij doengh aen minzcuz neix, miz 1936700 lai vunz (2010), haeujvunz 80% dwg Bouxcuengh.

Tiagpaen Jingzjing

gaij

Fuzsuih Yen miz 3 aen cin caeuq 7 aen yiengh.

Baihrog lienzcanh

gaij