Vahgvangjdungh

Vahgvangjdungh dwg vahcoj Boux Gvangjdungh, vanz Vahgun Yijcuz, Gun-cangq Yijheah. Neix sawjyungh de youq Yanghgangj, Aumwnz caeuq swngj Gvangjdungh, Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz.

Faenbouh Vahgvangjdungh youq Doengya.