Swngj Daizvanh (Cunghvaz Minzgoz)

Swngj Daizvanh youq Cunghvaz Minzgoz.

Swngj Daizvanh (Sawgun: 臺灣省/台灣省 ), dwg aen swngj Cunghvaz Minzgoz. Swngjvei de dwg Namztwz Cunghsinh.

Doeg wnq编辑