Naj dwg aen bouhvih ndang vunz, miz lai cungj gi'gvanh: najbyak, bwnda, da, bwndaraemx, ndaeng, bak, naengbak, rwz, naeng, gemj, rizndaeng, heuj caeuq hangz daengj.