Gyoeb cwng bouxsai, mehmbwk, bouxgeq, lwgnyez.

Vunz

Youq lajmbwn vunz reauz ceiq coengmingz roxguh; rox doq hongdawzyungh daeuj guh hong; rox gangj vah; rox gag naemj.