Lij Ningz (1963 nienz 3 nyied 10 hauh - ) dwg aen bouxyindung Cunghgoz. Bouxcuengh. Doekfag youq Liujcouh.

Lij Ningz