Hohcouh

(重定向自Hohcouh Si
Location of Hezhou Prefecture within Guangxi (China).png
Hezhou.png

Hohcouh Si (Sawgun: 贺州市; 拼音: Hézhōu) dieg youq baih doengnamz Guengjsae.

Daengx si guenj 八步区, 富川瑶族自治县 caeuq 钟山县, 昭平县 daengj 2 aen yienh, daih guenj Hohcouh.

Mienhcik gungh 11,854 bingzfuenggoengleix; yinzgouj gungh 210 fanh.

Baihrog lienzcanh编辑


Gvangjsih Bouxcuengh Swcigih

Baksaek • Baekhaij • Cungzcoj • Fangzcwngzgangj • Ginhcouh • Gveigangj • Gveilinz • Hozciz • Hohcouh • Leizbingz • Liuxzouq • Namzningz • Ngouzcouh • Yoglinz