Henri Becquerel

Henri Becquerel(1852 nienz 12 nyied 15 hauh -1908 nienz 8 nyied 25 hauh), faedleixhaggya Biengzfaz, aenvih fatyen fangsiq dienseng youq 1903 nienz ndaej ciengj faedleixhag Nozbeiwj. Seizde Becquerel gienj Youz caueq Gyaz guh sawqniemh.