Gyaz dwg cungj gimsug, vayoz fuzhauh dwg K, yiencij haehsoq dwg 19, yienzcijliengh dwg 39.0983. Codaeuz gyaz dwg coengz baihndaw Danqsoemjgyaz dizlienh. Gyaz swhyienz dwg ngaenzbeg saek, cizdih big. De youq hoengheiq cungh yungzheih yangzvaq, caeuq raemx maenz fatseng haenq vayoz fanjyingh.

Fueng'vih Gyaz youq yienzsoq cou'geizbiuj.
Gyaz.