Dungzcw Vuengzdaeq

Vuengzdaeq Dungzcw 皇帝同治 Ndwen 4 Ngoenz 27 Bi 1856 - Ndwen 1 Ngoenz 12 Bi 1875),mingz Aisinggyozloz Caijcwnz(愛新覺羅載淳),Caivi geizgan nienzhauh dwg Dungzcw(同治),ndigah de youh heuh Dungzcw Vuengzdaeq(同治皇帝),dwg aen vuengzdaeq CingciuzMiuhhauh dwg Mucungh (穆宗),swhauh dwg Yi Vuengzdaeq(毅皇帝)。

Vuengzdaeq Dungzc

Doeg wnq gaij