Buj Yiz

Buj Yiz溥儀Flag of China (1889–1912).svg Ndwen 2 Ngoenz 7 Bi 1906 -Flag of the People's Republic of China.svg Ndwen 10 Ngoenz Bi 1967),cih Yozcih(曜之),hauh Hauyenz(浩然),youq vih geizgan nienzhauh dwg Senhdungj(宣統),ndigah de youh heuh Senhdungj Vuengzdaeq(宣統皇帝),dwg Cingciuz boux vuengzdaeq ceiq doeklaeng ndeu。

Buj Yiz

Doeg wnq编辑