1 nyied 16 hauh

<< - 1 nyied - >>
Ngoenz It Ngeih Sam Seiq Haj Roek
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
mbawlig 2023 nienz

1 nyied 16 hauh dwg daih 16 ngoenz youq ligmoq, liz byaibi miz 349 ngoenz (bi'nyinh: 350 ngoenz).

Ngoenzciet gaij

  • Meijgoz: ngoenz guekgya coenggauq swyouz

Saehgienh gaij

Doekfag gaij

Dai gaij