Singhgiz roek lij heuh singhgiz loeg, dwg aen ndwenngoenz ndeu, youq singhgiz haj baihlaeng, youq ngoenzsinghgiz baihnaj.