Zimbabwe dwg aen guekgya youq Feihcouh, soujduh dwg Harare.