Yinzconh Si (Sawgun: 银川市) dwg aen hawsingz youq baih saebaek Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz, de dwg soujfuj Ningzha Veizcuz Swcigih.

Fueng'vih Yinzconh youq Ningzha Veizcuz Swcigih, Cunghgoz.