Yienz, lij heuh yenz, dwg cungj gimsug ndeu.

Fueng'vih Yienz youq yienzsoq cou'geizbiuj.
Yienz