Vuzcwngfujcujyi

Vuzcwngfujcujyi (Anarchism) dih muzdih dwg daezswng bonjfaenh swyouz, feiqcawz sojmiz cengfuj guenjlij gihgou. Vuzcwngfujcujyi baengzdaengz haujlai cungj cwnzyoz daejhaeh caeuq sevei yindung saedgen.