Vuengzcungq

Vuengzcungq, lij heuh vuengzhenjvuengz, dwg aen vaqyoz yienzsoq, yienzswj siqsoq dwg 16, fouzhauh “S”.