Vajsi Fuhyinz

Vajsi Fuhyinz seng youq Mingzdai dieg Gveihswncouh (seizneix dwg Cingsih Yen), dwg dah lwgsau goeng hakdoj Bouxcuengh Cwnz Cangh.