Vaiqhaemh

Vaiqhaemh, lij heuh banhaemh、aihaemh、vaiqgaemh、yiengqhaemh, youq gyanghaemh baihnaj.

Vaiqhaemh, Parambikkulam, Kerala, India