Vahmaxgai dwg vahcoj Bouxmaxgai, vanz Vahgun Yijcuz, Gun-cangq Yijheah.

Faenbouh Vahmaxgai youq Doengya.