Uganda dwg aen guekgya youq Feihcouh, soujduh dwg Kampala.