Tunisia dwg aen guekgya youq Feihcouh, soujduh dwg Tunis.