Tanzania

Tanzania dwg aen guekgya youq Feihcouh, soujduh dwg Dodoma.