Syria dwg aen guekgya youq cunghdoeng Yacouh. Soujduh de dwg Damascus.