Swzgyahcuengh Si (Sawgun: 石家庄市) dwg aen hawsingz youq baihbaek Cunghvaz Yinzminz Gunghozgoz, de dwg soujfuj Swngj Hozbaek.

Fueng'vih Swzgyahcuengh youq Swngj Hozbaek, Cunghgoz.