Saudi Ahlazbwz

Saudi Ahlazbwz dwg aen guekgya youq cunghdoeng Yacouh. Soujduh de dwg Riyadh.