Saiyaem

女性身體縱剖面圖,顯示體內的陰道

Gasawh mehmbwk. Gij mehmbwk cujyau doenggvaq saiyaem doxej.