Saekndaem

 

#000000

Saekndaem, lij heuh ndaem, fonx roxnaeuz saekfonx, dwg cungj saek ndeu.