#FFC0CB

Saekmaeq, lij heuh maeqfaenjhoengzhoengzmaeqndingmaeq roxnaeuz ndingrwh, dwg cungj saek ndeu.