Rwanda

Rwanda dwg aen guekgya youq Feihcouh, soujduh dwg Kigali.