Rongznyouh, lij heuh doemzneuh, dwg aen dungxsaej doenghduz ndeu. De rom nyouh youq oknyouh gaxgonq.

Rongznyouh