Qatar dwg aen guekgya youq cunghdoeng Yacouh. Soujduh de dwg Doha.